หน้าแรก / Linux / xymon ตอนที่ 3

 

ข้อมูลในการ Test host สามารถส่งหา xymon โดยแบ่งเป็น

1. client-side   หมายถึง  client   Test   status เองแล้วส่งผลการ Test ให้ xymon server

- xymon client

- script

2. server-side หมายถึง server ทำ process ในการ test เอง เช่นการ ping,   check port ของ เครื่อง host

ตัวอย่าง   client-side

 
xymon3-01
 

ตัวอย่าง  perl code.

./test.pl   192.168.132.101  1984 “status mbox.mgw green date ‘Mail GateWay Up’”

xymon3-02

 

Ref.

http://www.xymon.com/xymon/help/xymon-tips.html

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional