หน้าแรก / Programing / SHELL / Crontrol all zimbra node

 

เป็น script ส่ง command ไปให้ทุก node ของ zimbra  โดยต้องมีการติดตั้ง ssh key ของแต่ละเครื่อง และ ให้สิทธิ์ user ในการ run command บน  user zimbra

  • ขั้นตอนการติดตั้ง KEY

ในบาง ssh version ให้ใส่ Key ไว้ใน  .ssh/authorized_keys2 และ  change permisstion 640

  •  ขั้นตอนให้ user  run script ด้วย  user zimbra ได้

แก้ไขไฟล์  /etc/sudoers  เพิ่มไว้ท้ายไฟล์

saza ALL=(zimbra) NOPASSWD: ALL

 

 

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional