หน้าแรก / Linux / neutron ml2 vlan with network node (ตอนที่ 2)

 

ขั้นตอนการ สร้าง vlan และ config

ml2-vlan-service-layout

โดย service ที่ รันในแต่ละโหนดจะเป็นดังภาพ
+ Packet install on compute node

Service run

+ Packet install on network  node

Service run

+ Packet install on  controller node

Service run

Config ส่วนใหญู่จะตาม เอกสาร openstack install  แต่เปลี่ยน config ใน /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini เพื่อปรับ รูปแบบ network.

Config ในแต่ละ node

Controller Node
/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini บน controller node

Compute Node

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini บน compute node

/etc/nova/nova.conf บน compute node

Command manual Add Swtich

Network Node

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini บน compute node

Command  manual   add port

 

Launch an instance