หน้าแรก / Linux / neutron ml2 vlan with network node (ตอนที่ 1)

 

อ้างอิงจาก  scenario_legacy_ovs

โดย default install  openstack จะกำหนดให้การต่อระหว่าง compute กับ network จะใช้ GRE TUNNEL แต่ตัวอย่างนี้จะใช้ vlan ซึ่งตัว compute และ network node สามารถต่อ switch ที่ทำ trunking ได้ แต่
DHCP ยังแจกจาก network node  และ INTERNET ยังต้อง nat บน Network node

Network Layout

 

ml2-vlan-network-layout
Service Layout
ml2-vlan-service-layout
จะเห็นว่า neutron-server จะไม่มี service บน network node
Network Overview
ml2-vlan-overview

Network Node Components

ml2-vlan-network-components

ใช้ openvswitch  ในการเขียน  Flow เพื่อทำการ  modify vlan หรือ strip vlan

ml2-vlan-network-com_detail

Openvswitch  command.  show port number

ml2-vlan-net_portnum

Dump flows

namespace

ml2-vlan-route-interface

Namespace Routing

ตัวอย่าง iptables ใน namespace บน network node.
neml2vnwnode-iptables

Compute Node Components

 

ml2-vlan_compute

 

     ใช้ openvswitch ในการ mod vlan และสร้าง patch interface เชื่อมต่อระหว่าง switch , port eth1 เป็น port trunk  สามารถนำไปต่อกับ physical switch ,  และ port ระหว่าง  openvswitch กับ  bridge Linux
ใช้ interface veth peer

ml2-vlan-compute_detail

Bridge Linux กับ openvswitch จะใช้ veth peer ในการเชื่อมต่อ

ml2-vlan-compute_bridge

 

iptables on bridge  switch
ml2-vlan_compute-iptable

ตอนที่สอง