หน้าแรก / Network / Basic BGP ตอนที่ 1

 

basic-bgp

nexthop-self

          คอนฟิกบน router ( R2, R3) ที่ต่อ  ebgp extenal As  แล้วใช้ option เมื่อจะ peer ibgp กับ router (R2-R1,R2-R3,R3-R1) ภายใน หากไม่ใช้  R1 จะเห็น next hop network  ของ Network 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16   เป็น 192.168.34.4 , 192.168.24.4

Config next-hop-self

 BGP administrative distance

 update-source

   ใช้สำหรับ ibgp ในการ peer โดยปกติ หากไม่ระบุ update source bpg จะใช้ ip interface ทีส่งออกไปในการ peer  และ source ip ของ router ที่จะpeer ด้วยไม่ตรงกับ ip ที่เราจะ peer ด้วย ก้อไม่สร้าง bgp neigbhor
ตัวอย่าง R1 peer R2  , R1#neighbor  192.168.12.2  remote 65501 แต่ หาก R2 ไม่ตอบกับด้วย source ip   192.168.12.2 ไม่สามารถสร้าง neighbor
ตัวอย่าง ไม่ใช้ command  update-source

ผลลัพท์

 

Multi-Exit Discriminator  (low value high priority)

เป็นการส่งค่า Metric ออกไปต่าง  As (65501) เพื่อให้ As (65501) พิจารณา เส้นทาง ในการพิจารณเส้นทาง (As 65501) ค่า Metric จะเปรียบเทียบระหว่าง ค่า Metric ที่ BGP ส่งเข้าจาก  AS เดียวกันเท่านั้น ไม่เปรียบเทียบค่า MED ต่าง AS และเมื่อ As 65501 ได้รับค่า Metric แล้วจะไม่ส่งค่านีให้ As อื่น (ในกรณีที่  BGP Peer อื่่น)
จากตัวอย่าง  As(66502) ส่งค่า Metric ให้ As (65501) พิจารณาเส้นทางของ Network 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16 โดย  network  10.4.0.0/16 ผ่าน R2 และ 10.5.0.0/16 ผ่าน R3

ผลลัพท์

Local-preferance (high value high priority)

เป็นค่าที่ประกาศภายใน AS  ในการพิจารณาเส้นทางออกไม่ค่า Local-preferance ข้าม AS แต่ส่งกันภายในโดยมีลำดับความสำคัญมากกว่า MED จากตัวอย่างจะ config ที่ R2,R3

โดย nework ทั้งสองชุดนี้รับมาจาก  AS  65502
ตัวอย่าง config local-pref.

 

ผลลัพท์

network 10.4.0.0/16  ออก R3 และ 10.5.0.0/16 ออก r2