หน้าแรก / Linux / Nova Single Flat Network

 

 

nova-flatnetwork

 

 

#  compute node config  /etc/nova/nova.conf

* flat_network_bridge =  br100  สร้าง  bridge interface
* flat_interface              =  eth0     นำ  eth1  add interface เข้า bridge
* public_interface         =  eth0      เป็น interface ต่อ external  nework

%  brctl show

%  ip addr show dev br100

*  เมื่อทำการสร้าง  network  และ instance    ip  gateway ของ nework จะถูกนำมา add บน  br100

*  add default  route  บน compute node เพือให้ vm ออก extenal network ในกรณีไม่ต้องการ  nat ( floating ip )

* ป้องกัน  ip  gateway ที่ add บน bridge  interface  ส่ง arp reply  ซึ่งทำให้ external nework ไม่สามารถ connect มาที่ ip gateway ได้
แต่ vm สามารถ connect  gateway  บน bridge ได้   eth0 เป็น  flat_nework

* ip  ที่ add  on  br100   (จากตัวอย่าง 192.168.213.105)  ip นี้จะมีอยู่ทุกๆ compute node ซึ่ง  External ไม่สามารถ connect เข้ามาได้ 
และ DNSMASQ  จะมี process ที่แยกกันอยู่แต่ละ  compute node ,  และ แต่ละ  intance จะรับ DHCP จาก compute node ของตัวเอง
เท่านั้น
จะไม่รับข้าม compute node. 

 

* 192.168.213.105     ip gateway on brige interface
* 192.168.213.106     ip  vm
* fa:16:3e:7a:98:9d   mac adress  vm

ขั้นตอนการสร้าง VM ผ่าน NOVA

1 .  create  network

2. List image

3. List flavor-list

4. Allow ping and ssh

5.  Create instance

 

 ทดสอบ การสร้าง Multi Subnet

สร้าง  subnet

create instance

ปัญหาที่พบ DNSMASQ ไม่สามารถแจก   IP   อีก range ได้ แต่ ip  address  add br100 ปกติ

 ทดสอบ การสร้าง Multi Subnet โดยสร้าง bridge interface

สร้าง network

สร้าง instance

ผลลัพธ์
* มีการสร้าง bridge interface br200 เพิ่มขึ้นมา

แต่  eth0 bridge กับ br100 ตาม config ด้านบน

dnsmasq สามารถทำงานแจก  ip ได้ทั้ง สอง subnet

ด้วยวิธีการนี้ ปัญหา คือ vm  ที่ bridge กับ  br200 ไม่สามารถออก external  network ได้ รวมทั้ง ไม่สามารถ connect vm ข้าม compute node ได้