หน้าแรก / Linux / Linux Network Namespaces

 

เป็นการแยก  instance  network   จาก  global  network   คล้าย vrf ใน ระบบ  network.

veth pair

Lnamespace

#  Create namespace zone.

7:   tap2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether f6:4d:55:3d:25:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8:   tap1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 16:27:46:a6:fd:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

NIC statistics:
peer_ifindex: 7

เมือใช้คำสั่ง   ip link show จะไม่พบ interface  tap1 และ tap2 อยู่ที่ global system .

4:   tap1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 06:29:3e:0b:be:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1/24 scope global tap1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::429:3eff:fe0b:be40/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

3:  tap2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 92:fd:55:67:95:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.2/24 scope global tap2
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::90fd:55ff:fe67:95ee/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

— 10.0.0.2 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 0ms

— 10.0.0.1 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1ms

 linux bridge and two veth pairs

 

Lnamespace2

% ip link show

จะเห็นว่า system  global  จะเห็น Interface br-tap1 และ  br-tap2   แต่จะไม่เห็น  tap1 และ  tap2

% brctl show

 

openvswitch and two veth pairs

 

Lnamespace03

 

openvswitch and two openvswitch ports

Lnamespace4

ovstap1: <BROADCAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/ether 0a:2f:ae:ad:7e:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

ovstap2: <BROADCAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/ether e6:0c:37:aa:52:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff