หน้าแรก / Linux / Git Command

 

ตัวอย่าง การใช้งาน clone จาก  branch.

เมื่อ clone จาก branch  เราจะได้ .git จาก server มาด้วย ดังนั้น

[saza@app00 design]$ git remote -v

origin http://saza@app00.sznote.local/myadmin/mycloud.git (fetch)
origin http://saza@app00.sznote.local/myadmin/mycloud.git (push)

เมื่อเราทำการ push code  ที่ push  จะเข้าที่ branch design.

% git push

 

 

git-flow

|<——–Merge——|
จาก รูปจะเห็นว่า  Master—–> Mydev -> Design —-|–x—x–xx
|————> Guest

โดยสามารถ เปลี่ยน Branch   git checkout {branch}

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional