หน้าแรก / Linux / Libvirt Virtual Switch NAT mode

 

เป็นการสร้าง virtual switch  โดยใช้ iptables  ช่วยในการ Nat โดย rule iptables จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

hostwithnatswitch

จะมีการ genarate iptable ออกมา ทำการ source nat ให้ อัตโนมัติ

-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -p tcp -j MASQUERADE –to-ports 1024-65535
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -p udp -j MASQUERADE –to-ports 1024-65535
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -j MASQUERADE

virsh net-destroy default
เมื่อทำการ stop จะมีการ clear iptables ในส่วนของ nat routing.

#centos..
console=tty0 console=ttyS0,115200n8

#Guest
default gateway ip 192.168.122.1