หน้าแรก / Linux / Proftpd Virtual

 

ตัวอย่าง config

เมื่อมีการเปลี่ยน แปลง port เช่น port 1021 จะทำให้ไม่สามารถใช้  active  mode ได้ถ้า client อยู่หลัง firewall เพราะ server จะสร้าง   new  data connection  ( port 1020) ส่งไปหา client.

อ้างอิง http://www.proftpd.de/Active-Passive-Dokumentation.35.0.html

FTP dosen’t work like HTTP. There is no name based virtual hosts. Only IP based. If you need same user name but different directories you can use separate TCP ports for them or more than one IP.

 

 

***  สำคัญ   –uid   901 เป็น uid system user.  ให้ ใช้ uid เดียวกับ user linux  เป็นการทำ virtual user.

แก้ไขปัญหาเรื่อง Log  Time stamp

Parameter

จากตัวอย่าง เป็นการ authen ด้วย file จากนั้น  /etc/passwd แล้ว หาก
(*) หลัง method จะถือว่าหาก authen  ด้วย method นั่นไม่ผ่านจะถือว่า authen fail เช่น    mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
หากไม่มีชื่อ อยู่ใน /etc/passwd จะถือว่า authen fail ทันที

Logfile