หน้าแรก / Linux (Page 5)

Linux

 
 • DD Command

  DD Command

  อธิบายการใช้คำสั่ง DD   โดยใช้ parameter   seek , skip , notrunc seek :    output เลื่อนไปตำแหน่งที่่ระบุ ใน output และทำการเขียน skip:      input เลือนไปตำปน่งที่ระบุใน input และนำไปเขียนใน output notrunc:            แก้ไขส่วนที่ระบุเท่านั้นโดยไม่ทำการแก้ไขข้ออื่นจาก output  

  continue reading →

   
 • การใช้ screen บน linux

  การใช้ screen บน linux

  การเรียกใช้ screen โดยตั้งชื่อ socket

  continue reading →

   
 • MBR Linux

  MBR Linux

  โครงสร้างของ  MBR และ Partition Table โดยจะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็น  Boot Code Area  จะอยู่ตำแหน่ง Address ที่ 0  ถึงตำแหน่ง 01BD  size ขนาด  446   byte  และส่วนที่เป็นใช้ในการเก็บ Partion tables มีขนาด  64 bytes และปิดท้ายด้วย 55H AAH     […]

  continue reading →

   
 • FTPFS/SSHFS

  FTPFS/SSHFS

  continue reading →

   
 • Ldap with olc quick start

  Ldap with olc quick start

  On-line configuration

  continue reading →

   
 • ISCSI Initiator

  ISCSI Initiator

  Ref. http://www.linux.org/threads/iscsi-storage-configuration-using-iscsiadm-command.4241 http://www.idevelopment.info/data/Unix/Linux/LINUX_ConnectingToAniSCSITargetWithOpen-iSCSIInitiatorUsingLinux.shtml

  continue reading →

   
 • IMAP Command

  test test test

  continue reading →

   
 • iptables (DNAT/SNAT)

  iptables (DNAT/SNAT)

  iptables  DNAT

  อธิบายการทำงาน ไม่จำเป็นเขียน policy  SNAT (POSTROUTING) ควบคู่   หาำก  extenal  network เริ่มสร้าง connection. เมื่อมีการสร้าง connection จาก external network    source  client  ip  -> destionation   extenal server   ip, iptables […]

  continue reading →

   
 • Loadbalace Keepalived (DR)

  Loadbalace Keepalived (DR)

   Keepalive ประกอบด้วย 1. Vrrp 2. IPVS 3. Health – Checking DR  โหมด ที่ Real Server เป็นการเปลี่ยนแปลง Mac Address ของ Director ให้ไปที่ Real  Server  แต่ IP ปลายทางยังเป็น VIP บน Director Packet […]

  continue reading →

   
 • check dns command

  check dns command

  # list add ip on domain. host -l  sznote.local # list mx nslookup -q=mx sznote.local host -t mx sznote.local #use a specific DNS  server dig @dnsserver. #trace reverse dns. dig […]

  continue reading →