หน้าแรก / Linux (Page 4)

Linux

 
 • Centos Mutigateway

  Ref. http://www.dfwavc.com/linux_multi_nic-multi_gateway 1 สร้าง table  route echo echo 2  gate2 >> /etc/iproute2/rt_tables 2. Add  route ให้ table ip route add 110.34.191.128/26 dev eth2 src 110.34.191.171 table gate2 ip route add  […]

  continue reading →

   
 • ป้องกัน: postfix + dovecot

  ไม่มีคำตัดทอนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 3

  xymon ตอนที่ 3

  ข้อมูลในการ Test host สามารถส่งหา xymon โดยแบ่งเป็น 1. client-side   หมายถึง  client   Test   status เองแล้วส่งผลการ Test ให้ xymon server – xymon client – script 2. server-side หมายถึง server ทำ process ในการ test […]

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 2 (Multi Server)

  xymon ตอนที่ 2 (Multi Server)

  # config  xymon multinode. 1. ทำการแยก  zone เพื่อให้แต่ละ  xymon  node ทำการ  test  เฉพาะ  host ที่อยู่ใน zone เท่านั้น กรณีนี้แต่ละ  node สามารถใช้ config  ร่วมกันได้ แก้ไข

  xymon-01 หมายถึง node นี้จะทำการ test host […]

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 1( Install on Debian)

  xymon ตอนที่ 1( Install on Debian)

  xymon  เป็น tools ที่ใช้ในการ monitors

  continue reading →

   
 • Test Logstash grok patterns on Centos.

  Test Logstash grok patterns on Centos.

  เป็นการทดสอบ pattern match ใน grok filter ของ logstash  เพื่อกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่ได้จาก logs.  ก่อนทีจะนำ pattern นั้นไปใช้จริงใน logstash.  โดยใช้ jls-grok  gem ของ ruby

  continue reading →

   
 • Ruby Oniguruma

  gem install -r oniguruma

  continue reading →

   
 • Elasticsearch Backup/Dump

  Elasticsearch Backup/Dump

  Snapshot  on version 1.x Ref. http://www.elasticsearch.org/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-snapshots.html ESClient … Tools https://github.com/eriky/ESClient esdump esimport

  continue reading →

   
 • Change the Attributes of File in linux

  Change the Attributes of File in linux

  chattr : เป็น commandในระบบ linux  operating system ทีอนุญาติให้กำหนด Attriubues บนระบบ file system  ex2/ext3/ext4 และ ยังสามารถใช้ได้ในระบบ filesystem ReiserFS, XFS, JFS แต่ตอนที่ mountต้อง option ‘attrs’ flag’

  continue reading →

   
 • Externel Loop-Back

  Externel Loop-Back

  ในกรณีที่มี 2  Nic Card บนเครื่องเดียว เป็นการทดสอบ traffic ของ interface โดยการ  Cross สายหว่าง port และทดสอบสอบโดยใช้ iperf ยิง traffic เพิ่มดูว่า network card ทำงานได้เต็ม bandwidth หรือไม่ ตัวอย่าง eth1: 10.50.0.1/24  fake ip:  10.60.0.1 eth2: […]

  continue reading →