หน้าแรก / Linux (Page 3)

Linux

 
 • Linux screen share terminal

  Linux screen share terminal

  การ Shared  Screen ให้ Terminal อื่นสามารถสี่งที่กำลังพิมพ์ได้

  continue reading →

   
 • Git Command

  Git Command

  continue reading →

   
 • Script virt-install

  continue reading →

   
 • Pxelinux Debian Automate

  https://www.debian.org/releases/etch/hppa/ch05s01.html.en http://my.oschina.net/u/142602/blog/171328 https://wiki.debian.org/DebianInstaller/NetbootFirmware https://wiki.debian.org/DebianInstaller/NetbootFirmware http://lumux.co.uk/2012/08/09/rebuilding-debian-installer-iso-to-include-additional-drivers/ http://balingwangshi.blog.51cto.com/8944886/1421132

  continue reading →

   
 • ป้องกัน: PXELINUX

  ไม่มีคำตัดทอนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

  continue reading →

   
 • Remove BIOS RAID Metadata

  % dmraid -r -E /dev/sdx :: if you get error. %dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=512 count=2 %fdisk -s /dev/sdx %dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1024 seek=( num_of_sectors – 20) num_of_sectors = fdisk -s […]

  continue reading →

   
 • Libvirt Virtual Switch NAT mode

  Libvirt Virtual Switch NAT mode

  เป็นการสร้าง virtual switch  โดยใช้ iptables  ช่วยในการ Nat โดย rule iptables จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

  continue reading →

   
 • Proftpd Virtual

  Proftpd Virtual

  ตัวอย่าง config เมื่อมีการเปลี่ยน แปลง port เช่น port 1021 จะทำให้ไม่สามารถใช้  active  mode ได้ถ้า client อยู่หลัง firewall เพราะ server จะสร้าง   new  data connection  ( port 1020) ส่งไปหา client. อ้างอิง http://www.proftpd.de/Active-Passive-Dokumentation.35.0.html

  continue reading →

   
 • mysql replicate

  ### #### ## master node 1.  config user name  password for slave  on master  node

  GRANT REPLICATION SLAVE on *.*  TO ‘slave_user’@’%’  IDENTIFIED BY ‘your_password’; FLUSH PRIVILEGES; 2 . […]

  continue reading →

   
 • openvpn authen pam

  ป้องกัน: openvpn authen pam

  ไม่มีคำตัดทอนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

  continue reading →